Near Me - Hướng dẫn tạo tài khoản và sử dụng

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN NEARME ( Dành cho Rom Thường )
Tài khoản Nearme này có thể sử dụng ở Forum OPPO Việt Nam, hoặc ở trang Find My Phone.

Vào ứng dụng NearMe --> Đăng Ký

SCR_20140806_163418.


SCR_20140806_163508.


SCR_20140806_163550.


Sau khi đồng bộ xong, nếu bạn muốn xem danh bạ thì nhấn vào nút DUYỆT XEM DANH BẠ ĐÁM MÂY

SCR_20140806_163557.


Còn nếu muốn khôi phục tin nhắn về máy thì nhấn KHÔI PHỤC TIN NHẮN

SCR_20140806_170415.
Category:
Ứng dụng
Published:
6/8/14
Page Views:
2843
FAQ Manager ©2016 Iversia from RPGfix.